İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 2016 Yılı Yayınlar Listesi

Uluslararası Makale

Özbek, M. F., Yoldash, M. A., & Tang, T. L. P. (2016). Theory of justice, OCB, and individualism: Kyrgyz citizens. Journal of Business Ethics, 137 (2);  pp 365–382. SSCI

 

Özgün O.H., Doğan A., Demir R., "Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterliliğin (Career Decısıon Self-Effıcacy) Lise Ve Üniversite Öğrencileri Açısından İncelenmesi", TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.8, pp.413-426, 2016

Doğan A., Özgün O.H., Demir R., Türkmen E., "Kariyer Danışmanlığı ve Özsaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.9, pp.786-797, 2016

 

Ulusal Makale

Aytaç S., Akalp G., Gökçe A. (2016), "İşe Bağlı Stres ve Tükenmişlik Sendromu: İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Dergisi,C: 30, S:5, ss. 1207-1224.

Okan, T., & Özbek, M. F. (2016). İş Yükü Talebi, İş Tatminsizliği Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerde İş-Aile Çatışması Ve İş Stresinin Ara Değişken Rolü: Sağlık Çalışanları Örneği. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(17).

YILDIZ, S., & YILDIZ, E. (2016). Yerel Ekonomilerde Kredi Kartı Kullanım Düzeyi: Gümüşhane İli Örneği. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(17).

YILDIZ, E., & BARUT, A. (2016). Yeşil Pazarlama Karması, Çevresel Kaygı Ve Çevresel Bilginin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(16).

YILDIZ, E. (2016). Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim: Tüketicilerin Elektronik Platformlarda Yorum Yazma Davranışını Etkileyen Faktörler. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(15).

Küçük, M. S. (2016). ASGARİ ÜCRETİN TESPİT YÖNTEMLERİ BAĞLAMINDA TEORİK TARTIŞMALAR ve BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET. The Journal of International Scientific Researches, 1(2).

AKYÜZ, A. M., & KARA, Ö. (2016). GÜMÜŞHANE ÖRNEKLEMİNDE PESTİL VE KÖME MARKALARININ ALGISAL KONUMLARININ ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(16).

AKYÜZ, Ahmet Mutlu, and Murat BERBEROĞLU. "THE MODERATOR EFFECT OF R&D EXPENSES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPANIES ADVERTISING EXPENSES AND MARKET VALUES." Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 7.17 (2016).

 

Uluslararası Bildiri

Aytaç S., Dursun S., Gökçe A., "Mobbing as a Psycho-social Risk at Work: A study in Turkey", Procedia Manufacturing 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2016) and the Affiliated Conferences, AHFE 2016, 369- 376.

Aytaç S., Gökçe A., Tüfekçi U, "Metal Sanayinde Çalışan Kadınlarda Atıf Kuramı Değerlendirmesi Çerçevesinde Psiko - sosyal Riskler: Bir Odak Grup Çalışması", 8. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı,8-11 Mayıs 2016, İstanbul.

Aytaç S., Dursun S., Gökçe A., "Mobbing as a Psycho-social Risk at Work: A study in Turkey", Procedia Manufacturing 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2016) and the Affiliated Conferences, AHFE 2016.

Gökçe A., "Ituc “Global Poll 2014” Report And Sample Of Turkey", 24th International Academic Conference, 28 June 2016 to 01 July 2016 , Barcelona.

Stefanidis, A., Banai, M., Shetach, A., Schinzel, U., Shakirova, S., Goelzner, H. ..& Özbek M.F. (2016) Germanic and Turkic Negotiators’ Ethical Propensities and Formal Contracts: The Moderating Role of Trust.2016 Annual Meeting of the Academy of Management, (The Carolyn Dexter Award Finalist) August 5- 9, 2016, Anaheim, California, United States

Özgün O.H., "The Investigation Of The Relationship Between Labour Unions And Human Resource Management And A Research On This Issue", International Conference for Business and Economics, Barselona, ISPANYA, 23-26 Mayıs 2016

Özgün O.H., "Nasıl Bir İnsan Kaynakları Yönetimi? Çalışanların Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", International Congress of Management Economy and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016

Yildiz, S., Yildiz, E., & Tehci, A. (2016, May). Influence of Facebook Applications on Consumer Purchase Intention: A Case Study of Generation Y. In INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY BUSINESS-ECONOMICS ADVANCEMENT CONFERENCE (p. 161).

YILDIZ, E., & BARUT, A. (2016). YEŞİL PAZARLAMA KARMASI, ÇEVRESEL KAYGI VE ÇEVRESEL BİLGİNİN YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(16).

Ulusal Bildiri

Aytaç S., Akalp G., Gökçe A., "İşe Bağlı Stres ve Tükenmişlik Sendromu: İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma", 17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 2-4 Haziran 2016, Erzurum.

 

Aytaç  S., Özok A. F. ,Yamankaradeniz N., Akalp G., Çankaya O.,Gökçe A, Tüfekçi U, " İsg Kültürü Oluşmasında Metal Sanayinde Çalışan Kadınların Risk Algısı Üzerine Bir Araştırma", 22. Ulusal Ergonomi Kongresi, 6-8 Ekim 2016, Denizli.