İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Maliye Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Hanefi Topal

Maliye programıyla; devlet ve toplum arasındaki mali ilişkilerin irdelenmesi, maliye ve ekonomi alanındaki gelişmelerin değerlendirilmesi ve öğrencilere analitik ve eleştirel bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere; maliye teorisi, vergi hukuku, vergi sistemi, devlet bütçesi, yerel yönetimler maliyesi, mali yargı gibi derslerin yanı sıra iktisat, hukuk, muhasebe, matematik ve istatistik gibi dersler de sunulmaktadır. Böylece, kamu ve özel sektöre yönelik, mali ve ekonomik nitelikteki konulara ilişkin ihtiyaçların karşılanması adına gerekli donanıma sahip elemanların yetiştirilmesi arzulanmaktadır. Maliye Bölümü, dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar "Maliye Teorisi", "Bütçe ve Mali Planlama", "Mali İktisat" ve "Mali Hukuk" tur.

MALİYE PROGRAMI BİLGİLERİ

Dili:  Türkçe

Süresi (Yıl):  4

Azami Süresi (Yıl):  7

Kontenjanı: 70

Staj Durumu:  Var (Gönüllü)

Tarihçe: Bölüm 2013 yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece: Bölüm öğrencileri mezun olduklarında "lisans" derecesine sahip olurlar.

Kabul Koşulları: Bölümümüz, OSYM'nin yapmış olduğu merkezi sınavlarla öğrenci almaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Kademeye Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları: Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme tezi çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam Olanakları: Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik gibi mesleklerin yanında diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün farklı kuruluşlarında iş bulabilirler ya da bağımsız çalışabilirler. Ayrıca akademik kariyer hedefi doğrultusunda araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi mesleklere sahip olunabilir.

Adres ve İletişim Bilgileri:

Adres: Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Gümüşhanevi Kampüsü Bağlarbaşı Mahallesi P.K.: 29100 Merkez/ GÜMÜŞHANE

Telefon: 0 (456) 233 12 00 Dahili: 21 00

 

  • Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı
  • Mali Hukuk Anabilim Dalı
  • Mali İktisat Anabilim Dalı
  • Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Mehmet Hanefi Topal Maliye Bölümü mhtopal@gumushane.edu.tr 2369
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Şahin Maliye Bölümü sahin@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Keyifli Maliye Bölümü nazlikeyifli@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Keyifli Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı nazlikeyifli@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet Hanefi Topal Mali Hukuk Anabilim Dalı mhtopal@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Uğurlu Mali Hukuk Anabilim Dalı humeyraugurlu@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Candan Yılmaz Uğur Mali Hukuk Anabilim Dalı candanyilmaz@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet Hanefi Topal Mali İktisat Anabilim Dalı mhtopal@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Barış Yıldız Mali İktisat Anabilim Dalı barisyildiz@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Uğurlu Mali İktisat Anabilim Dalı humeyraugurlu@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Aykut Aydın Mali İktisat Anabilim Dalı aykutaydin@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Şahin Maliye Teorisi Anabilim Dalı sahin@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Suat Hayri Şentürk Maliye Teorisi Anabilim Dalı suathayrisenturk@gumushane.edu.tr 2374
Arş. Gör. Hamdi Furkan Günay Maliye Teorisi Anabilim Dalı hamdifurkangunay@gumushane.edu.tr

MALİYE BÖLÜMÜ

Bölümün misyonu

Maliye bölümü olarak misyonumuz; gerekli akademik bilgi ve becerilere sahip, ekip çalışması ruhunu benimsemiş ve etik değerleri yüksek maliyeciler yetiştirmek ve yürütülecek akademik faaliyetler neticesinde elde edilecek bilimsel çıktıları nitelikli yayınlara ve projelere dönüştürerek, ülkemizin ekonomik gelişimine ve bilim insanlarının yerküreyi aydınlık bir geleceğe taşıma çabalarına katkı sağlamaktır.

Bölümün vizyonu

Bölümümüzün vizyonu; üniversitemizin “Gelişen ve geliştiren üniversite” şiarına bağlı olarak daima daha ileriyi hedefleyen ve bu doğrultuda gerek ulusal ve gerekse de uluslararası platformlarda öncü bir akademik kuruluş olma yolunda gerekli faaliyetleri yürüten ve akademik çalışma iklimini de bu amaç doğrultusunda şekillendiren bir bilim yuvası olmaktır.   

 

Maliye Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Mehmet Hanefi TOPAL

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı KEYİFLİ

Arş. Gör. Hamdi Furkan GÜNAY

 

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

Maliye bölümü kalite kurulu; eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesinin sürekli bir şekilde arttırılması konusuna odaklanır ve bu doğrultuda yapılan periyodik toplantılarda alınan kararlar çerçevesinde maliye bölüm kuruluna önerilerde bulunur.  

  

Bölümün Dış Paydaş seçme kriteri

Maliye bilim insanları ve maliye meslek mensuplarından, gerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması gerekse de öğrencilerin okul sonrası iş yaşamına hazırlanmaları konularında görüş alınmaktadır. 

 

Bölümün performans değerlendirme kriterleri: 

1) Eğitim:

Mezunların istihdam oranı: Veri Yok 

2) Bilimsel Yayın:

Akademik personelin ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleştirdiği nitelikli bilimsel çalışmalar ve bu çalışmalara yapılan atıflar.

Not: Bilimsel yayın ve atıflar ile ilgili bilgiler birim faaliyet raporlarında yer almaktadır. 

 

Bölüm performans hedefleri

2019 Hedefleri (EXCEL DOSYA)

 

 

 

AKADEMİK 

Bölüm akademik personel planlaması

Bölümün akademik personel planlaması; “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/61684?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

Akademik personelin gelişme imkanları

Gerekli yasal süreçleri tamamlayan bölüm akademik personelinin hem yurtiçi hem de yurtdışında görevlendirilmeleri mümkün olup, ayrıca bilimsel nitelikli kongre ve konferanslara katılımları teşvik edilmektedir.  

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölüm Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

 

Öğrenci yeterlilik koşulları

Öğrencinin maliye bölümünden lisans derecesi elde edebilmek için; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve geçer not almış olması gerekmektedir.
 

Bölüm Öğrenci Sayıları: 

Kadın: 148 ve Erkek: 154 olmak üzere Toplam: 304

 

Mezuniyet koşulları

Maliye bölümünden mezun olabilmek için öğrencinin; toplam AKTS karşılığı 240 olan derslerin tümünden başarıyla geçmiş olması, not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bitirme çalışmasını tamamlaması gerekmektedir.

 

Mezunların istihdam olanakları

Maliye bölümü mezunlarının gerek kamu sektörü gerekse de özel sektördeki istihdam olanakları görece yüksektir. Keza öğrencilerin, lisans eğitimleri boyunca aldıkları maliye, iktisat, hukuk, muhasebe ve işletme alanlarına yönelik dersler, onlara üst düzey bir mesleki yeterlilik kazandırmakta olup, okul sonrası mesleki yaşamlarında başarı şanslarını arttırmaktadır. Bu bağlamda mezunların; Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ile kamu kurumlarında, özel sektöre bağlı banka ve benzeri finans kuruluşlarında denetçi, uzman, müfettiş, kontrolör vb. unvanlar altında istihdam edilmeleri mümkündür. Bunun yanı sıra gerekli akademik şartları sağlayan maliye mezunları için akademik kariyer yapma imlanı da bulunmaktadır.  

 

 

 

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimleri doğrultusunda hazırlanan ders müfredatı dönemler itibarı ile gözden geçirilmekte ve gerekli hallerde gerekli güncellemeler yapılmaktadır. Bölüm akademik yetkinliklerinin hem teorik hem de pratik alana yönelik olması amacıyla sınıf ortamındaki teorik derslerin yanı sıra bilgisayar laboratuvarındaki uygulamalara da büyük önem verilmektedir. Ayrıca derslerin içeriği öğrencinin gerçek yaşama adapte olmasını kolaylaştıracak şekilde belirlenmektedir.

 

Bölümün güncel eğitim öğretim müfredatı 

Güncel Eğitim Öğretim Müfredatı (PDF DOSYA)

 

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1- Kamu maliyesinin kavramsal ve kuramsal arka planını öğrenebilecekler, 

2- Ekonomik sorunlara karşı politika tercihleri arasında seçim yapabilecekler, 

3- Devletin ekonomideki rolünü ve kamu politikalarının etkilerini öğrenebilecekler, 

4- İktisadi ve mali verileri derleme ve analiz etme becerisine sahip olabilecekler, 

5- Alternatif ekonomi politikalarının olası sonuçlarını tartışabilecekler, 

6- Yaşam boyu öğrenmenin önemini ve gerekliliğini kavrayacaklar, 

7- Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurma becerilerine sahip olabilecekler, 

8- Etkin kamu mali yönetiminin temel gerekliliklerinin neler olduğunu tartışabileceklerdir.

 

Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetleri

Bölümümüzde; derslerin seçimi, derslerin başarı düzeyinin arttırılması, Farabi, Mevlana ve Erasmus benzeri öğrenci değişim programlarına katılım, staj olanakları ile okul sonrası meslek hayatına yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

   

Değişim programlarına katılım imkanları

2019 Mevlana Programına Katılan Öğrenci Listesi http://iibf.gumushane.edu.tr/media/uploads/iibf/files/mevlana-2019.jpg

2019 Farabi Programına Katılan Öğrencilerin Listesi (EXCEL DOSYA)

2019 Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Listesi

http://iibf.gumushane.edu.tr/media/uploads/iibf/files/2018-2019-erasmus.pdf

Not: Mevlana, Farabi ve Erasmus değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Dış İlişkiler Ofisi üzerinden yapabilmektedirler.

 

Bölüm akademisyenleri tarafından yürütülen kulüp danışmanlık faaliyetleri

Maliye bölümü bünyesinde halihazırda aktif bir öğrenci kulübü bulunmamaktadır.

Maliye Bölümü Birim Faaliyet Raporları

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu (WORD DOSYA)