İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Nihat Yılmaz

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen, takım çalışmasına yakın, araştırmacı, yenilikçi bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Siyaset Sosyolojisi, Yerel Yönetimler, Uluslararası İlişkiler gibi derslerin yanında hukuk, iktisat maliye alanlarında da birçok ders sunulmaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar “Siyaset ve Sosyal Bilimler”  , “Hukuk Bilimleri”, “Yönetim Bilimleri” ve “Kentleşme ve Çevre Sorunları” dır

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YNETİMİ PROGRAMI BİLGİLERİ

Dili:  Türkçe Süresi (Yıl):  4

Azami Süresi (Yıl):  7

Kontenjanı:  60

Staj Durumu:  Var (isteğe bağlı)

Tarihçe: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve bölüme bağlı Siyaset ve Sosyal Bilimler, Hukuk Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Kentleşme ve Çevre Sorunları anabilim dallarının açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 10.02.2009 tarih ve 4 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 01.07.2009 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Bölümümüz, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece: Mezun olan öğrencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Kademeye Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları: Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımızın kamu ve özel sektörde pek çok alanda istihdam edilme imkanları vardır. Bölüm mezunları, Türkiye’de kamu kesiminde kaymakam, idari hakim, müfettiş, denetçi, hesap uzmanı gibi kadrolarda çalışabilecekleri gibi özel kesimde de yönetici ve müfettiş gibi çeşitli alanlarda çalışabilirler. Bölüm mezunlarının Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası gibi kurumlarda çalışma imkânları bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme: Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.

İletişim: 0 456 233 1000 -2116

email: nihatts@gumushane.edu.tr

 

  • Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
  • Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
  • Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
  • Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Nihat Yılmaz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nihatts@gumushane.edu.tr 2116
Dr. Öğr. Üyesi Emre Cengiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü emrecengiz@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Kadir Caner Doğan Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı kadircanerdogan@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Şimşek Aktaş Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı duygu@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Ahmet Cemil Soylu Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı a.cemilsoylu@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Erol Ceylan Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı erol.ceylan@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Fethiye Küçük Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı fertugrul@gumushane.edu.tr 2254
Dr. Öğr. Üyesi Emre Cengiz Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı emrecengiz@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Ömer Uğur Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı omerugur@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Ergun Kalaycı Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı ergunkalayci@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Nihat Yılmaz Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı nihatts@gumushane.edu.tr 2116
Doç. Dr. Salih Akkanat Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı salihakkanat@gumushane.edu.tr 2549
Doç. Dr. Ali Çiftçi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı aciftci@gumushane.edu.tr 2559
Arş. Gör. Hasan Bozkurt Çelik Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı h.bozkurtcelik@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Mahmut Kalkışım Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı hmkalkisim@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Canan Çakır Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı ccakir@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. İmren Pınar Dülgar Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı pinar.dulgar@hotmail.com

Bölümün misyonu

Bölümün misyonu, mezunlarına siyaset bilimi ve kamu yönetiminin teorik, hukuksal ve pratik boyutları hakkında iyi bir bilimsel donanım sağlamak, Türkiye ve Dünya genelinde siyasetin bilimsel gelişimini ve kamu yönetimi mekanizmasının oluşumunu öğretmektir

Bölümün vizyonu   

Bölümün vizyonu, verdiği eğitim-öğretim düzeyi ile ve yetiştirdiği nitelikli mezunlar sayesinde tercih edilen bir bölüm haline gelmektir.

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Nihat YILMAZ

Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Mahmut KALKIŞIM

 

Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda

a) Eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi 

b) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur.

Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Kurul, her eğitim öğretim yılının başladığında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini yazılı olarak bölüm kuruluna sunar. 

 

Bölümün Dış Paydaşı

Bölümümüzün henüz bir dış paydaşı yoktur.

 

Bölümün İç paydaşları

Bölümün Aktif Öğrencileri

Bölümün Mezun Öğrencileri

 

Bölümün performans değerlendirme kriterleri: 

1) Mezunların istihdam oranı ve mezuniyet sonrası iş sınavlarındaki başarı oranı.

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma sayısı, yayınların atıf sayıları

Not: Bilimsel yayın ve atıflar ile ilgili bilgiler birim faaliyet raporlarında yer almaktadır. 

 

Bölüm performans hedefleri

 

2019 Hedefleri

 

AKADEMİK 

 

Bölüm akademik personel planlaması

Planlama DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

 

Akademik personelin gelişme imkânları

Akademik personelin kendisini geliştirmesi için, yurt içerisinde ve yurt dışarında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  

Akademik personel yurt içerisinde ve yurt dışında bilimsel nitelikli konferanslara katılımı teşvik edilmektedir. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

 

Bölüm Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.
 

Öğrenci yeterlilik koşulları

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
 

Bölüm Öğrenci Sayıları: 

Toplam: 380  Kadın: 178     Erkek:  202

 

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

 

Mezunların istihdam olanakları

Bölüm mezunları, Türkiye’de kamu kesiminde kaymakam, idari hâkim, müfettiş, denetçi, hesap uzmanı gibi kadrolarda çalışabilecekleri gibi özel kesimde de yönetici ve müfettiş gibi çeşitli alanlarda çalışabilirler. Bölüm mezunlarının Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası gibi kurumlarda çalışma imkânları bulunmaktadır

 

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 2 farklı ortamda gerçekleşmektedir. Bunlar a) sınıf ortamında, b) gerçek hayat uygulamaları şeklindedir.

Sınıf ortamında teorik dersler (siyaset bilimi, sosyoloji vb.) verilmektedir.

Gerçek hayat uygulamaları ise stajlar ve ödevler ile sağlanmaktadır. Böylelikle öğrencilere gerçek iş yaşamı tecrübesi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Bölümün güncel müfredatı

 

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

 


1-Siyaset biliminin temel kavramlarını ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerini öğrenir ve yorumlar.

2-Kamu yönetiminin temel ilkelerini öğrenir, edindiği teorik birikimi mesleğe yönlendirir.

3-Güncel ulusal ve uluslararası siyasal gelişmeleri izleyerek yorumlar ve Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olur.

4-Kamu yönetimi sorunlarını kavrayarak bunlara çözüm üretme yeteneğini kazanır.

5-Siyasal, sosyal ve iktisadi teorileri karşılaştırmalı olarak analiz eder.

6-Sosyoloji, yönetim bilimi, hukuk, bürokrasi gibi alanlarda donanım kazanarak bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur.

7-Dünya siyasi tarihi, Türk siyasal hayatı, cumhuriyet dönemi siyasi tarihi ile ilgili olarak genel bir birikim kazanır, düşüncelerini ilgililerle paylaşır.

8-Türk kamu yönetimi, Türkiye’nin yönetim tarihi, yerel yönetimler ve karşılaştırmalı yönetim konularını kavrar.

9-Kentleşme ve çevre sorunları hakkında temel bilgileri alır, çevre ve sağlık bilinci kazanır.

10-Siyasal sistemler, devlet düzenleri ve demokrasiler hakkında donanım kazanır, birikimini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır

11-Anayasa hukuku ve uluslararası hukuk başta olmak üzere kamu hukuku ve kısmen de özel hukuk alanında birikim elde eder.

12-Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanarak sosyal bilimlere ait literatürü takip ve analiz eder.

 

Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 3 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

b) Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında öğrencilere hem sosyal medyada hem de sanal networklarda duyurular yapılmaktadır. 

c) Staj: 2. ve 3. sınıfta eğitim gören öğrencilerimiz bölüm sekreterliği ile iletişime geçip staj dosyalarını temin etmekte ve staj imkânlarından faydalanmaktadırlar.

 

Değişim programlarına katılım 

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler. 

2019 Mevlana Programına Katılan Öğrenci Listesi

2019 Farabi Programına Katılan Öğrencilerin Listesi 

2019 Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Listesi

2018 Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Listesi

 

Bölüm akademisyenleri tarafından yürütülen kulüp danışmanlık faaliyetleri

 

Bölüm akademisyenleri tarafından yürütülen kulüp danışmanlık faaliyeti yoktur.

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Birim Faaliyet Raporları

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu