İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Kadir Sancak

Uluslararası İlişkiler Bölümünü ülkemizde bu alanda görev alabilecek nitelikte bireyler yetiştirmektedir. Bölümümüzde bu amaçla dengeli ve çok boyutlu bir eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Siyaset Bilimine Giriş niteliğindeki dersler ile birlikte öğrencilerin Avrupa Birliği, ekonomik-politik, demokratikleşme, insan hakları, uluslararası güvenlik gibi çağdaş konularda da kapsamlı araştırma yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin hem kamusal alanda hem de özel sektörde görev alabilecek bilgi ve becerilerle donatılmasına dikkat edilerek, kendilerine toplumumuzun daha aydınlık yarınlarını kuracak birey oldukları bilincinin de kazandırılmasına özen gösterilmektedir. Bu amaçla öğrencilerimize verilecek eğitim çerçevesinde başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında enformasyon ve iletişim kuruluşlarında, uluslararası alanda faaliyet gösteren çeşitli sektörlerdeki kuruluşların ilgili birimlerinde, uluslararası şirketlerde ve akademik faaliyetlerde yer alacak öğrencilerin yetiştirilmesi doğrultusunda bir öğretim programı öngörülmektedir. Seçmeli derslerde öğrencilerin kendilerini farklı alanlarda geliştirebilecekleri derslere yer verilmektedir. Ayrıca, Erasmus, Farabi ve Mevlana programları ile yurt içi ve yurt dışında farklı deneyimler kazanma imkanları bulunmaktadır.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

 

Dili:  Türkçe Süresi (Yıl):  4

Azami Süresi (Yıl):  7

Kontenjanı:  40

Staj Durumu:  Yok

Tarihçe: Bölüm 2018 yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece: Mezun olan öğrencilere Uluslararası İlişkiler alanında lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Kademeye Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları: Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam Olanakları: Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan öğrencilerin kamu ve özel sektörün çeşitli birimlerinde sahip oldukları teorik bilgileri uygulamaya aktararak çağın gereklerine ve ihtiyaç önceliklerine bağlı olarak kendilerinden beklenen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeleri amaçlanmaktadır. Mezunların Bakanlıklardaki uzman ve yönetici kadrolarında ve diğer kamu kuruluşlarında; turizm, dış ticaret ve medya gibi özel sektörde istihdamları öngörülmektedir. Bu bağlamda mezunlar Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık, Sayıştay, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, TİKA, YTB, UNESCO, UNHCR, UNICEF, kamuya ait veya özel bankalarda, çeşitli düşünce kuruluşlarında (think tanks), ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde çalışabilmektedirler. İletişim: 0 456 233 1000 -2108

email: kadirsancak@gumushane.edu.tr

 

  • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Kadir Sancak Uluslararası İlişkiler Bölümü kadirsancak@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Kadir Sancak Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı kadirsancak@gumushane.edu.tr
Prof. Dr. Coşkun Topal Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı coskuntopal@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Metin Aksoy Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı metinaksoy@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bal Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı bbal@gumushane.edu.tr 2103
Doç. Dr. Metin Aksoy Uluslararası İlişkiler Abd metinaksoy@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bal Uluslararası İlişkiler Abd bbal@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Kadir Sancak Uluslararası İlişkiler Abd kadirsancak@gumushane.edu.tr

Bölümün Misyonu

Gerek iç politikadaki gerekse uluslararası sistemdeki bütün unsurları bölgesel gelişmelerin yanı sıra, devlet-dışındaki diğer aktörleri, devlet içerisindeki farklı yapıları, sosyal, ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel vb. kesimleri ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramış uluslararası ilişkiler uzmanlarını yetiştirmek.

 

Bölümün Vizyonu

Bölgesel bağlamda tercih edilen bir uluslararası ilişkiler bölümü olmak

 

Bölümün Dış Paydaşı

Bölüm öğrenci almaya yeni başladığı için bu konuda sonuçlanmış bir çalışma bulunmamaktadır.

 

Bölümün İç paydaşları

Bölümün Aktif Öğrencileri

 

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri:

1) Eğitim: Mezunlarının istihdam oranı

Not: Bölüm henüz mezun vermediği için herhangi bir oran verilememektedir.

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma sayısı, yayınların atıf sayıları

Not: .Bilimsel yayın ve atıflar ile ilgili bilgiler birim faaliyet raporlarında yer almaktadır.

 

AKADEMİK

Bölüm Akademik Personel Planlaması

Planlama DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 

 Akademik Personelin Gelişme İmkanları

Akademik personelin kendisini geliştirmesi için, yurt içerisinde ve yurt dışarında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür.

Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir. 

Akademik personel yurt içerisinde ve yurt dışında bilimsel nitelikli konferanslara katılımı teşvik edilmektedir.

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölüm Öğrenci Kabul Koşulları

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

 

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.

 

Bölüm Öğrenci Sayıları:

Toplam: 8   Kadın:3   Erkek:5

 

 Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan öğrencilerin kamu ve özel sektörün çeşitli birimlerinde sahip oldukları teorik bilgileri uygulamaya aktararak çağın gereklerine ve ihtiyaç önceliklerine bağlı olarak kendilerinden beklenen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeleri amaçlanmaktadır. Mezunların Bakanlıklardaki uzman ve yönetici kadrolarında ve diğer kamu kuruluşlarında; turizm, dış ticaret ve medya gibi özel sektörde istihdamları öngörülmektedir. Bu bağlamda mezunlar Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık, Sayıştay, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, TİKA, YTB, UNESCO, UNHCR, UNICEF, kamuya ait veya özel bankalarda, çeşitli düşünce kuruluşlarında (think tanks), ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde çalışabilmektedirler.

 

Bölümde Eğitim Öğretim Süreci

 

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır.

Eğitim-öğretim sınıf ortamında gerçekleştirilmektedir.

 

Bölümün Güncel Eğitim Öğretim Müfredatı

 

 Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1          Uluslararası İlişkiler ile ilgili kavram ve kuramları açıklar.

2          Toplumların ve devletlerin yaşadığı dönüşümlerin siyasi, sosyal, ekonomik nedenleri ve sonuçları hakkında tartışır.

3          Uluslararası İlişkilerin Araştırma Yöntemlerini açıklar.

4          Güncel gelişmeleri yorumlar, değerlendirir ve sorunları tanımlar.

5          Uluslararası İlişkilerdeki gelişmeleri ve bilgileri takip eder.

6          Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

7          Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

10        Uluslararası İlişkiler ile ilgili ve yaşadığı çevredeki sorumluluklarına ilişkin düşüncelerini uzman ve uzman olmayan kişilerle paylaşır ve proje/etkinlik düzenler.

11        Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

12        Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, ve kültürel değerlerin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.

13        Küreselleşme ve kültürlerarası iletişim konusunda yeterli bilgi ve bilince sahiptir.

 

 

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

 

Danışmanlık hizmetleri iki ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar.

b) Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında öğrencilere hem sosyal medyada hem de sanal networklarda duyurular yapılmaktadır.

 

Değişim Programlarına Katılım

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler.