İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Handan Çam

Yönetim Bilişim Sistemleri disiplinler arası bir bölümdür ve hem bilgisayar bilimleri hem de işletme alanlarından beslenmektedir. Teknolojik ilerlemeler ve globalleşme dolayısıyla sürekli değişim ve belirsizlik hüküm sürmekte ve çalışma alanları interdisipliner bir hal almaktadır. Bir işletmede görev alan ve işletmenin temel fonksiyonlarına hâkim olmayan bilişimciler ile bilgi teknolojileri konusunda yetkinliği olmayan işletmeciler ne yazık ki bulundukları organizasyonlara değer katma konusunda çok yetersiz kalmaktadırlar. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, bu açığı kapatarak teknoloji ile iktisadi bilimler arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. Bölümde yönetim alanında, yönetim ve organizasyon, pazarlama, iktisat ve finans gibi dersler verilirken; bilişim alanında, temel bilgi teknolojileri, programlama, veri madenciliği ve makine öğrenme gibi dersler öğretilmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri teknolojiyle iç içe bir bölüm olduğundan, öğrencileri sürekli araştırmaya, öğrenmeye ve gelişime yönlendirmektedir. Bölüm mezunları, aldıkları eğitim neticesinde teknik, analitik, iletişimsel ve yönetsel becerilere sahip olmaktadırlar.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI BİLGİLERİ

Öğrenim Dili:  Türkçe

Öğrenim Süresi:  4 yıl

Azami Öğrenim Süresi: 7 yıl

Kontenjanı:  40

Staj:  Yok (İsteğe bağlı yapılabilir)

Tarihçe: Bölüm 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kazanılan Derece: Mezun olan öğrencilere Yönetim Bilişim Sistemleri lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Kademeye Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları: Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam Olanakları: Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları birçok alanda kariyer yapabilmektedirler. Bir yanda sistem analisti, veri bilimci, veri analisti, programcı, network uzmanı, SEO uzmanı gibi unvanlar ile kariyerlerine adım atabilirlerken öte yanda iş geliştirme uzmanı, iş analisti, insan kaynakları uzmanı, ERP uzmanı, iş zekâsı uzmanı, proje yöneticisi ya da satış ve pazarlama uzmanı gibi unvanlara da sahip olabilmektedirler. Bunun yanı sıra, bölümden edindikleri altyapıyla, daha sağlam adımlar atarak kendi işinin patronu olan başarılı girişimcilerin arasında Yönetim Bilişim Sistemleri mezunlarını da görmekteyiz.

 

  • Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Handan Çam Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü hcam@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Banu Bolayır Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü banubolayir@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ünlü Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ramazanunlu@gmail.com
Arş. Gör. Kübra Şimşek Demirbağ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü kubrasimsek@gumushane.edu.tr

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Bölümün misyonu

Daha iyi bir dünya için yenilikçi fikirler üreten, kazandığı kritik beceriler sayesinde işgücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, yeni teknolojik gelişmeleri takip eden ve bu konuda katma değer üreten çalışkan, pratik, erdemli ve ilkeli Yönetim Bilişim Sistemleri profesyonelleri yetiştirmek.

 

Bölümün vizyonu

Ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip, özel sektörle sürekli iletişim ve iş birliği halinde olan, Gümüşhane Üniversitesinin adından en çok bahsettiren bölümü olmak.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Handan Çam

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ünlü

Arş. Gör. Kübra Şimşek Demirbağ

 

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda

a) eğitim-öğretimde kalitenin geliştirilmesi 

b) araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur.

Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Bölüm kalite kurulu, her eğitim öğretim yılının başlangıcında, kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini yazılı olarak bölüm kuruluna sunar. 

  

Bölümün Dış Paydaşı

Yönetim Bilişim Sistemlerine ilişkin altyapısı bulunan kurum dışındaki kişilerden eğitim-öğretim süreçleri ve müfredat konusunda görüş alınmaktadır. Bölüm, dış paydaşlar ile her eğitim-öğretim döneminde en az 1 toplantı gerçekleştirmektedir. Toplantılarda dış paydaşlardan eğitim ve öğretim süreçlerinin iyileştirmesi için görüşler alınmaktadır.

 

Bölümün İç Paydaşı

Bölümün Mevcut Öğrencileri

Bölümün Mezun Öğrencileri

 

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri

1) Eğitim: Mezunlarının istihdam oranı

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın sayısı, yayınların atıf sayıları

3) Bilimsel Etkinlikler: Personelimizce düzenlenen ya da katılım sağlanan bilimsel etkinlik sayıları

 

Bölüm Performans Hedefleri

2019 Hedefleri

 

AKADEMİK 

Bölüm Akademik Personel Planlaması

Planlama Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

 

Akademik Personelin Gelişme İmkânları

Akademik personelin kendisini geliştirmesine yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  

Akademik personel yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel toplantılara ve öğrenim hareketliliklerine katılım konusunda teşvik edilmektedir. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde lisans öğrenimi görebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfası üzerinden ilan edilmektedir.
 

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;

a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC harf notuyla geçmiş olmak,

b) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
 

Bölümün Öğrenci Sayıları: 

Toplam:14   Kadın:5   Erkek:9

 

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları birçok alanda kariyer yapabilmektedirler. Bir yanda sistem analisti, veri bilimci, veri analisti, programcı, network uzmanı, SEO uzmanı gibi unvanlar ile kariyerlerine adım atabilirlerken öte yanda iş geliştirme uzmanı, iş analisti, insan kaynakları uzmanı, ERP uzmanı, iş zekâsı uzmanı, proje yöneticisi ya da satış ve pazarlama uzmanı gibi unvanlara da sahip olabilmektedirler. Bunun yanı sıra, bölümden edindikleri altyapıyla, daha sağlam adımlar atarak kendi işinin patronu olan başarılı girişimcilerin arasında Yönetim Bilişim Sistemleri mezunlarını da görmekteyiz. 

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Bölüm Eğitim-Öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 3 farklı ortamda gerçekleşmektedir.

Sınıf ortamında teorik dersler (Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Proje Yönetimi vs.) verilmektedir.
Laboratuvar ortamında bilgisayar uygulamaları dersler (Temel Bilgi Teknolojilerine Giriş, Veritabanına Giriş, Programlama Dilleri, Web Tasarımı ve Uygulamaları vs.) verilmektedir.
Gerçek hayat uygulamaları ise isteğe bağlı stajlar, bitirme tezleri ve ödevler ile sağlanmaktadır. 

 

Bölümün Güncel Eğitim Öğretim Müfredatı 

2019 Müfredatı

 

Program Öğrenme Çıktıları 

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1) Yönetim Bilişim Sistemlerinin teknik, örgütsel ve yönetim boyutları ile tanımını yapabilir.

2) Yönetim Bilişim Sistemlerinin gerekliliklerini açıklayabilir.

3) Yönetim Bilişim Sistemlerinin rekabet bağlamında işletmelere olan katkılarını açıklayabilir.

4) Veri tabanı yazılımlarını kullanabilir ve yönetebilir.

5) Bilgisayar ağlarının ve İnternet’in nasıl çalıştığını açıklayabilir.

6) Sistemlerin güvenilirliği ve güvenliği için hangi teknolojilerin gerektiğinin farkına varabilir.

7) Organizasyonların yönetim performanslarını nasıl artırabileceğini açıklayabilir.

8) Proje yönetimi ve yazılım geliştirme adımlarını tanımlayabilir. 

 

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 3 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar,

a) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

b) Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında dış ilişkiler koordinatörlüğü tarafından öğrencilere resmi web sitesi üzerinden ve bölüm ilan panolarında duyurular yapılmaktadır. Öğrencilerin öğrenim hareketliliğine hak kazandıkları andan itibaren, dış ilişkiler bölüm koordinatörü tarafından öğrencilere tüm değişim sürecine yönelik bilgilendirme yapılmakta ve tüm akademik süreç koordinatör tarafından takip edilmektedir. 

c) Staj: Öğrencilerimiz bölüm sekreterliği ile iletişime geçip isteğe bağlı staj dosyalarını temin etmekte ve staj imkânlarından faydalanmaktadırlar.

 

Değişim Programlarına Katılım 

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarına Dış İlişkiler Ofisi üzerinden başvurabilmektedirler.

2019-20 Erasmus Programı Öğrenci Listesi 

2019-20 Farabi Programı Gelen Öğrenci Listesi

2019-20 Farabi Programı Giden Öğrenci Listesi

2019-20 Mevlana Programı Öğrenci Listesi